Поименен състав на обществения съвет към ДГ ,,Русалка“
Избран, с протокол от Учредително събрание № 1/14.12.2022г.

 1. Основни членове:
  Г-жа Таня Тодорова -началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ – представител на Община Русе, Заповед № РД-01-
  4128/14,12,2022г. на Кмета на Община Русе
  Г-н Иван Макавеев Симеонов – председател на обществения съвет
  Г-жа Анета Ангелова – представител на родителите
  Г-жа Айлин Юсеинова – представител на родителите
  Г-жа Пламенка Тонева – представител на родителите
 2. Резервни членове на обществения съвет към ДГ „Русалка“:
  Г-жа Габриела Лекова – експерт в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, представител на Община Русе
  Г- жа Диляна Станчева – представител на родителите
  Г-жа Десислава Хюсеинова – представител на родителите
  Г-н Стилиян Демиров – представител на родителите
  Г-н Пламен Христов – представител на родителите

Списък на членовете на обществения съвет на ДГ "Русалка" Русе
м.декември 2016г.

1. Цветелин Г. Радулов – представител на родителите
2. Радомира Д. Кирева – представител на родителите
3. Марина Пл. Симеонова – представител на родителите
4. Цветелина И. Тренова – представител на родителите
5. Анна – Мария Йовчева – представител на финансиращия орган

Резервни членове:

1. Елена Димитрова – представител на финансиращия орган
2. Евгения С. Иванова – представител на родителите
3. Милкана Д. Ризова – представител на родителите
4. Анна А. Стоманякова – предсатвител на родителите
5. Венелина Н. Джелил – представител на родителите
Администратор на обществения съвет: П. Памукова – гл. учител
Директор на ДГ „Русалка“: Снежина Никова