Поименен състав на обществения съвет към ДГ ,,Русалка“
Избран, с протокол от Учредително събрание № 2/28.11.2020г.

 1. Основни членове:
  Г-жа Еленка Димитрова -началник отдел „Бюджет –
  представител на Община Русе, Заповед № РД-01-
  3491/22.11.2019г. на Кмета на Община Русе
  Г-н Цветелин Радулов – председател на обществения съвет
  Г-жа Ивелина Петкова – представител на родителите
  Г-жа Ивелина Колева – представител на родителите
  Г-н Тодор Тодев – представител на родителите
 2. Резервни членове на обществения съвет към ДГ „Русалка“:
  Г-жа Анна-Мария Христова – експерт в отдел „Обществено
  здраве“, представител на Община Русе
  Г- жа Зоя Николова – представител на родителите
  Г-н Емил Българинов – представител на родителите
  Г-жа Анна Дражкова – представител на родителите
  Г-жа Анна Канарини – представител на родителите

Списък на членовете на обществения съвет на ДГ "Русалка" Русе
м.декември 2016г.

1. Цветелин Г. Радулов – представител на родителите
2. Радомира Д. Кирева – представител на родителите
3. Марина Пл. Симеонова – представител на родителите
4. Цветелина И. Тренова – представител на родителите
5. Анна – Мария Йовчева – представител на финансиращия орган

Резервни членове:

1. Елена Димитрова – представител на финансиращия орган
2. Евгения С. Иванова – представител на родителите
3. Милкана Д. Ризова – представител на родителите
4. Анна А. Стоманякова – предсатвител на родителите
5. Венелина Н. Джелил – представител на родителите
Администратор на обществения съвет: П. Памукова – гл. учител
Директор на ДГ „Русалка“: Снежина Никова