Видеофилм „Рожден ден“ – за Майсторската школа по Околен свят в детската градина

История

Целодневна детска градина „Русалка” Русе е основана през 1979г. Днес, в двуетажна сграда намираща се на ул. „Шумнатица” № 4 са разположени осем групи с деца и в двуетажна сграда на ул. „Чипровци” № 13а - четири детски групи.
Сградите разполагат с 12 просторни занимални, кабинети по музика, салони за спортни занимания, закрит плувен басейн, кухненски блок и административен сектор, медицински кабинети.
Осигурено е целодневно медицинско обслужване.
Детската градина има охрана и видеонаблюдение.

Прием в ДГ Русалка

Тук е активиран порталът за електронно кандидатстване в детските заведения на територията на Община Русе.
Там са посочени правилата и критериите за прием в детските заведения на територията на Община Русе, както и подробни ръководства за регистриране на електронното заявление.
Родители, ако нямате достъп до интернет, ако срещнете трудност за коригиране на заявление или имате въпроси, обръщайте се към нашия екип на място в канцеларията на детската градина, където ще Ви бъде оказана помощ при регистрацията.

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод"
ЗАПОВЕД

Мисия на детската градина

ДГ „РУСАЛКА” е подготвителна институция в системата на народната просвета, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.
Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, осигурява готовност на децата за училище.
Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст.
Осъществяване на интеркултурно образование, стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни национални ценности.

Визия на детската градина

За нас е важно ДГ „Русалка” да има собствен стил, облик, да е конкурентно способна, да удовлетворява очакванията на родителите и потребностите на децата.
Ние се стараем да даваме възпитание и обучение в съответствие с европейските ценности, на ниво достатъчно, за да се ориентира детето в „новото социално пространство – европейската общност”. Децата овладяват умения да встъпват във взаимоотношения с околните, да се социализират, да поемат отговорности, да отстояват правата си, да уважават правата на другите, да партнират на възрастните и децата.
Вярваме, че ще постигнем личностен просперитет на деца и учители, защото „знанието ражда победители”.

Обучение

Тук за децата се грижат квалифицирани педагози и помощно-обслужващ персонал. Осигурени са различни занимания в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна възраст: български език и литература; математика; природен свят; социален свят; конструктивно-технически и битови дейности; музика; изобразително изкуство; игрова култура; физическа култура.
По желание на децата, срещу заплащане от родителите, функционират следните школи:
-английски език;
-футболен клуб "Дракончета";
-народни танци;
-модерен балет;
-плуване
Чрез проекта „За децата и реката” в детската градина създадохме „Еколаборатория” за повишаване екологичната култура на децата, а учебният процес стана по-привлекателен и ефективен.
Прилагането на разнообразни методи на обучение по екология превръща детската градина в едно прекрасно място за креативно общуване между децата и природата.
От три години в детската градина се работи приоритетно по формиране на „Икономическо възпитание и култура у децата от предучилищна възраст”.
Чрез интерактивни игри и подходи у децата са формирани представи за „Моите джобни пари”, „Семеен бюджет”, „Семеен бизнес” и други. Работи се активно за преодоляване на потребителското отношение.

Екип

Партньорство

За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани педагози и помощник възпитатели.
Екипът на ЦДГ „Русалка” осъществява педагогическо взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и работи за осигуряване на необходимите условия за:
-физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето;
-гарантира неговите права, свободи, сигурност, достойнство и уважение;
-възпитава го в дух на толерантност;
-приобщава го към българските традиции, към културните и общочовешки ценности.

Екипът на ДГ „Русалка” работи успешно с:
-Русенски университет „Ангел Кънчев”,
-РИОСВ Русе,
Културни институти
-ДТ „Сава Огнянов”,
-Държавен куклен театър,
-Русенска опера.

Дневен режим

Режимен момент I група II група III група IV група
1. Прием на децата, дейности по интереси, утринно раздвижване 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30
2. Подготовка за закуска, закуска 8.30 - 9.15 8.30 - 9.15 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00
3. Обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации, съобразно седмичното разписание 9.15 - 10.30 9.15 - 10.30 9.00 - 11.00 9.00 - 11.30
4. Междинна закуска - плодове 10.00 10.00 10.00 10.00
5. Игри, дейности по интереси, допълнителни дейности извън ДОИ 10.30 - 12.00 10.30 - 12.00 11.00 - 12.00 11.30 - 12.00
6. Подготовка за обяд, обяд 11.45 - 12.30 12.00 - 12.45 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00
7. Подготовка и следобеден сън 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00
8. Следобеден тоалет и закуска 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30
9. Обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации, игри, дейности по избор, допълнителни дейности извън ДОИ 15.30 - 18.30 15.30 - 18.30 15.30 - 18.30 15.30 - 18.30
10. Изпращане на децата 16 до 18.30 16 до 18.30 16 до 18.30 16 до 18.30