История

Целодневна детска градина „Русалка” Русе е основана през 1979г. Днес, в двуетажна сграда намираща се на ул. „Шумнатица” № 4 са разположени осем групи с деца и в двуетажна сграда на ул. „Чипровци” № 13а - четири детски групи.
Сградите разполагат с 12 просторни занимални, кабинети по музика, салони за спортни занимания, закрит плувен басейн, кухненски блок и административен сектор, медицински кабинети.
Осигурено е целодневно медицинско обслужване.
Детската градина има охрана и видеонаблюдение.

Екип

За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани педагози и помощник възпитатели.
Екипът на ЦДГ „Русалка” осъществява педагогическо взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и работи за осигуряване на необходимите условия за:
-физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето;
-гарантира неговите права, свободи, сигурност, достойнство и уважение;
-възпитава го в дух на толерантност;
-приобщава го към българските традиции, към културните и общочовешки ценности.

Мисия на детската градина

ЦДГ „РУСАЛКА” е подготвителна институция в системата на народната просвета, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.
Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, осигурява готовност на децата за училище.
Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст.
Осъществяване на интеркултурно образование, стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни национални ценности.

Визия на детската градина

За нас е важно ДГ „Русалка” да има собствен стил, облик, да е конкурентно способна, да удовлетворява очакванията на родителите и потребностите на децата.
Ние се стараем да даваме възпитание и обучение в съответствие с европейските ценности, на ниво достатъчно, за да се ориентира детето в „новото социално пространство – европейската общност”. Децата овладяват умения да встъпват във взаимоотношения с околните, да се социализират, да поемат отговорности, да отстояват правата си, да уважават правата на другите, да партнират на възрастните и децата.
Вярваме, че ще постигнем личностен просперитет на деца и учители, защото „знанието ражда победители”.

Обучение

Тук за децата се грижат квалифицирани педагози и помощно-обслужващ персонал. Осигурени са различни занимания в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна възраст: български език и литература; математика; природен свят; социален свят; конструктивно-технически и битови дейности; музика; изобразително изкуство; игрова култура; физическа култура.
По желание на децата, срещу заплащане от родителите, функционират следните школи:
-английски език;
-футболен клуб "Дракончета";
-народни танци;
-модерен балет;
-плуване
Чрез проекта „За децата и реката” в детската градина създадохме „Еколаборатория” за повишаване екологичната култура на децата, а учебният процес стана по-привлекателен и ефективен.
Прилагането на разнообразни методи на обучение по екология превръща детската градина в едно прекрасно място за креативно общуване между децата и природата.
От три години в детската градина се работи приоритетно по формиране на „Икономическо възпитание и култура у децата от предучилищна възраст”.
Чрез интерактивни игри и подходи у децата са формирани представи за „Моите джобни пари”, „Семеен бюджет”, „Семеен бизнес” и други. Работи се активно за преодоляване на потребителското отношение.

Партньорство:

Екипът на ДГ „Русалка” работи успешно с:
-Русенски университет „Ангел Кънчев”,
-РИОСВ Русе,
Културни институти
-ДТ „Сава Огнянов”,
-Държавен куклен театър,
-Русенска опера.

Дневен режим

Режимен момент I група II група III група IV група
1. Прием на децата, дейности по интереси, утринно раздвижване 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30
2. Подготовка за закуска, закуска 8.30 - 9.15 8.30 - 9.15 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00
3. Обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации, съобразно седмичното разписание 9.15 - 10.30 9.15 - 10.30 9.00 - 11.00 9.00 - 11.30
4. Междинна закуска - плодове 10.00 10.00 10.00 10.00
5. Игри, дейности по интереси, допълнителни дейности извън ДОИ 10.30 - 12.00 10.30 - 12.00 11.00 - 12.00 11.30 - 12.00
6. Подготовка за обяд, обяд 11.45 - 12.30 12.00 - 12.45 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00
7. Подготовка и следобеден сън 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00
8. Следобеден тоалет и закуска 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30
9. Обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации, игри, дейности по избор, допълнителни дейности извън ДОИ 15.30 - 18.30 15.30 - 18.30 15.30 - 18.30 15.30 - 18.30
10. Изпращане на децата 16 до 18.30 16 до 18.30 16 до 18.30 16 до 18.30