Детска градина „Русалка“

гр. Русе

План за изучаване на правилата  за движение по пътищата в ДГ“Русалка“ - Русе за учебната 2019/2020 година

 1. Цел:

Усвояване на елементарни представи и понятия за пътно движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци. Възпитаване на транспортна култура и формиране на умения у децата за безопасно придвижване по пътя като пешеходци.

 1. Задачи:
 2. Формиране на система от специални знания, учения и навици, необходими за успешна адаптация към условията на движението по пътя.
 3. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение..

З. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца в прилежащите райони на детската градина /обезопасяване около детската градина/.

 1. Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БДП.
 2. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на образователно - възпитателния процес, въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.

III. Очаквани резултати:

 1. Да назовават и различават - тротоар, платно и да се движат само по тротоара с придружител.
 2. Да знаят предназначението на предпазните средства при пътуване в автомобил и да осъзнаят, че в превозното средство трябва да се спазват правила.
 3. Да осъзнават причинните връзки и зависимости между пешеходци, превозни средства и правила за безопасно движение.
 4. Овладяване на практически умения за спазване на основните правила за безопасно поведение.

 

 1. Съдържание:

Годишно разпределение на темите по БДП:

Тема Направление Ядро Месец Вид на ситуацията Очаквани резултати
1.

„Нашата улица“

Околен свят

СЗС

X Проследяване постиженията на децата. Изброява основни елементи на улицата. Знае къде се движат пешеходците, къде превозните средства. Знае улица и нейните съставни елементи. Разбира къде се движат хората и къде превозните средства. *Улица, тротоар, бордюр, платно, пешеходна пътека тип „Зебра“ Пътни знаци - превозни средства по суша.
2. „Правила за пресичане“ Околен свят СЗС XII ДФПВ Игра Наблюдава и коментира пътни ситуации. Показва познаване на правилата на пресичане на улицата.
3. „Къде играят децата?“ Околен свят СЗС II ОФПВ

Практико –изпробваща ситуация

Знае къде не може да играе - на уличното платно, край паркирали коли в близост до бордюра. Познава правила за безопасна игра с ролери, тротинетка, триколка. Знае къде е опасно да играе на улицата и защо. *Опасност, безопасност, придвижване между паркирали коли, ролер, тротинетка
4. „Пътувам с автобус“ Околен свят III ОФПВ

 

Демонстрира адекватно културно и социално присъствие на спирката и в автобуса. Притежава културни и социални навици за лична и колективна безопасност, когато пътува в автобус.
5. „Моят велосипед“ Околен свят V ДФПВ

Практико –изпробваща ситуация

Знае и изброява частите на детски велосипед и знае за какво служат. Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с помощни колела. Знае защитните, обезопасителни средства за велосипед. Кара с умерено темпо и пази равновесие при потегляне, движение напред и спиране с велосипед. *Велосипед с помощни колела, звънец, детска каска, спирачки, потегляне, спиране, движение напред, каране в права посока
 1. Методи и форми на работа

Обучението по БДП може да се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Основна форма на взаимодействие е педагогическата ситуация. Според етапа на обучение и възрастта се използват:

- обучаващи ;

- игрово-познавателни ;

- практически ситуации.

Предвид възрастовите особености на децата при провеждане на ситуациите по БДП е необходимо да има подходяща психоемоционална нагласа и познавателната активност да се стимулира чрез гатанки, етюди, проблемни казуси, игра, експеримент, песен и др. При възприемане на пътните явления и сигнализация е добре да се включат различни анализатори: слухови, зрителни, моторнодвигателни. В хода на ситуацията да се осъществява динамичен преход от една дейност в друга - обучение, игра, практически упражнения.

В ситуациите може да се използва комбинация от трите вида методи:

- информационно-познавателни (наблюдение, разговор, разказ, беседа, пътни казуси)

- игрово-познавателни (сюжетно-ролеви игри, дидактични игри, игров тренинг, ТРИЗ - игри, компютърни игри, подвижни и др.)

- практико-изпробващи (експеримент, практически упражнения, макетиране в различен план на измерване).

Интересен метод на организация на обучението са проектите, които включват и родителите и ги правят съпричастни към проблема на детската безопасност на пътя. В съвместни празници, игри и развлечения, екскурзии, седмици на безопасното движение се повишават компетенциите на всички участници в обучителния процес по БДП.

 

 1. Дейности с децата , като допълнителни форми на обучение по БДП извън учебната програма.
 2. Допълнителни форми на обучение по БДП .

Срок : постоянен

Отг : Учителите

 

 1. Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП.

Срок : м.Ноември

Отг: Учителите

 1. „Движението по улицата има свои правила” – игрово-познавателни и практически упражнения по БДП, решаване на казуси.

 

Срок : постоянен

Отг : Учителите по

групи

 

 1. „Пешеходци и автомобили” – изработване на колективни изделия – рисунки, макети по БДП и изложба на произведенията.

Срок : до м. Април

Отг : Учителите на 3 и 4 групи

 

 1. „Слушай светофара” –  седмица по БДП със състезание по БДП,  куклен театър и наблюдение на улично движение.

 

Срок : до м.Май

Отг: Учителите на 3 и 4 групи

VII . Тематично – годишно разпределение по БДП за учебната 2018/2019  година.

 Група

3 – 4

години

Тема Направление Месец
1. „Моят дом“ Конструиране и технологии Март
2. „Пътувам с мама и татко“ Околен свят Февруари
3. „Моите играчки“ Околен свят Май
4. „Разпознавам звук и цвят“ Околен свят Януари
5.  „С мама и татко на разходка“ Околен свят Април

 

 Група

4 - 5

години

Тема Направление Месец
1. „Нашата         улица“ Околен свят Октомври
2. „Светофар – другар “ Конструиране и технологии Ноември
3. „Къде играят децата “ Конструиране и технологии Ноември
4. „Пресичам безопасно “ Околен свят Януари
5. „Моят велосипед“ Околен свят Февруари

 

 Група

5 - 6

години

Тема Направление Месец
1. „Кварталът, в който живея “ Околен свят Октомври
2. „Познавам ли пътните знаци? “ Конструиране и технологии Октомври
3. „Могат ли хората без превозни средства?“ Околен свят Януари
4. „Какво трябва да знае малкият пешеходец ? “ Околен свят Ноември
5. „Какво трябва да знае малкият велосипедист?" Околен свят Ноември
6. „На площадката по БДП “ Околен свят Януари

 

 

 

 Група

6 - 7

години

Тема Направление Месец
1. „Градът/селото, в което живея“ Околен свят Октомври
2. „Пътувам с автобус“ Околен свят Ноември
3. „На улицата“ Околен свят Декември
4. „Моят път до детската градина“ Околен свят Февруари
5. „Изправност на велосипеда“ Околен свят Март
6. „Кои знаци познава велосипедистът“ Конструиране и технологии Април
7. „На площадката за велосипедисти „ Конструиране и технологии Май

 

Изготвил: Елина Тодева

Председател на комисията по БДП

Планът по БДП на ДГ”Русалка” гр. Русе  е  утвърден със заповед

на Директора  № 111/17.10.2019

 

Директор: …………………….

/подпис/